Política de protecció de dades personals

 


 

Qui és el responsable del tractament de les dades?

El Centre, centre de titularitat de la Sra. Anna Jiménez (en endavant EL CENTRE), amb domicili a la Plaça Constitucional, s/n d’Ultramort (CP 17133), telèfon 606 08 49 22, adreça electrònica anna@elcentre.net, col·legiada núm. 5769

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

A EL CENTRE tractem la informació dels nostres pacients amb les finalitats següents:
– Organització dels serveis de EL CENTRE i gestió de l’agenda.
– Registre i seguiment de la prestació dels serveis que s’ofereix als pacients.
– Manteniment de la història clínica.
– Realitzar gestions de facturació.
– Informar dels serveis que oferim.

 

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades identificatives del pacient, juntament amb la informació més rellevant de la seva història clínica, es conserven com a mínim durant quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial (art. 12.4 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica).
Les dades de gestió administrativa del pacient es conservaran mentre sigui vigent la relació de prestació de serveis. Les dades financeres i de facturació es conservaran fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal (art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). Durant el mateix termini es conserven les dades dels nostres proveïdors.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les dades de la història clínica es porta a terme en el marc de la relació contractual, amb els nostres pacients, de prestació dels nostres serveis.
El tractament de les dades a efectes d’organització i administració es tracten per l’interès legítim de EL CENTRE i a fi i efecte de poder oferir els serveis que els pacients sol·liciten.
Les dades dels proveïdors de EL CENTRE es tracten en compliment d’obligacions legals i en el mar de la relació contractual.
Les dades de les persones que figuren a les llistes de distribució d’informació es tracten en base al consentiment d’aquesta persona.

 

A qui es comuniquen les dades?

EL CENTRE tracta les dades respectant escrupolosament les obligacions de confidencialitat. Únicament el pacient, o les persones autoritzades pel pacient, tenen accés a les seves dades. No obstant, quan l’assistència sanitària es realitza a l’empara de pòlisses o cobertures de les que el pacient sigui beneficiari, EL CENTRE podrà facilitar la informació dels serveis prestats, així com les seves dades personals incloses les de salut, a les asseguradores o entitats sota la cobertura de les quals es presta l’assistència. La comunicació d’aquestes dades es realitza de conformitat amb el consentiment prèviament prestat pel pacient en la pòlissa subscrita amb la seva companyia asseguradora, i resulta imprescindible per a la cobertura i la facturació dels serveis prestats.
Es comuniquen també a entitats bancàries les dades dels proveïdors a efectes d’abonament de les factures emeses. Les dades fiscals que figuren a la facturació es comuniquen a l’Administració Tributària.

 

Quins són els drets de les persones de qui tractem les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si EL CENTRE estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. En el cas que sigui així les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats poden oposar-se al tractament, demanar la portabilitat de les dades o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. El dret a la portabilitat és el dret a obtenir les dades en un format estructurat d’ús comú i a transmetre’ls a un altre responsable. En el cas que es sol·liciti la limitació del tractament únicament els podrem tractar amb el consentiment de la persona interessada, o per formular, exercir o defensar-nos de reclamacions, o per tal de protegir els drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a EL CENTRE Amb molt de gust atendrem els suggeriments i respondrem les sol·licituds d’informació o aclariments. Si la persona interessada considera que els seus drets no s’han atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.